برچسب:

مشترکان پر مصرف

2 مطلب

آغاز جریمه مشترکان پرمصرف برق از یکی دو ماه دیگر

راهکار محققان کشور برای رفع چالش‌های پیک مصرف برق