برچسب:

مصرف خصوصی

1 مطلب

رشد مصرف دولتی 3.5 برابر مصرف بخش خصوصی