برچسب:

معوقات مالیاتی

2 مطلب

وصول ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی

معادل نصف بودجه کل کشور معوقات مالیاتی داریم