برچسب:

مقررات‌زدایی

3 مطلب

مقاومت دستگاه‌ها در مقررات‌زدایی

به جای تولید قوانین جدید مقررات زائد را حذف کنید