برچسب:

مورینیو

6 مطلب

با مورینیو رقابت ندارم

با پوگبا درگیر نشدم

قهرمانی برای ما تمام شد