برچسب: میدان فروزان
1 مطلب

تامین مالی سکوهای نفتی میدان فروزان توسط بانک صنعت و معدن