برچسب:

میدان نفتی «کورنای غربی ۲»

1 مطلب

همکاری «لوک اویل» برای دو برابر شدن تولید میدان نفتی عراق