برچسب: میدان کرنج
4 مطلب

میزان تولید نفت از میدان کرنج طی ۱۰ سال آینده

توسعه «کرنج» به پرگس واگذار شد