برچسب:

میدان کرنج

4 مطلب

میزان تولید نفت از میدان کرنج طی 10 سال آینده

توسعه «کرنج» به پرگس واگذار شد