برچسب:

نخبگان جوان

2 مطلب

تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است