برچسب: نخبگان جوان
1 مطلب

تصویر واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصویرسازی نظام سلطه است