برچسب:

نخریدن کالای گران

1 مطلب

نخریدن کالا حرکت درستی است