برچسب:

نماد مدیر

1 مطلب

بازنشستگان نگران ارزش سهام «مدیر» نباشند