برچسب:

نوسان

2 مطلب

سهامداران با کوچکترین نوسان از بازار خارج نشوند