برچسب:

نیتروژن

2 مطلب

گاز نیتروژن بیشترین عنصر جو کره زمین

تاثیر «NOS» یا «نیتروژن اکسید» بر روی خودروها چگونه است؟