برچسب:

هزینه ناخالص سرانه

1 مطلب

تقریبا ۵۰ درصد درآمد کشور برای دو دهک بالاست