موضوعات داغ:
برچسب: هفته کارگر
4 مطلب

دوران بزن دررو گذشته است

دولت سعی کرد صدای کارگران شنیده شود

باید همواره نسبت به گشایش در کارها امیدوار باشیم