برچسب:

واکسیناسین

1 مطلب

ارائه کارت واکسن شرط دریافت خدمات / «اول کارت ملی بدهید، بعد کارت واکسن!»