برچسب:

وضعیت جاده‌های ایران

2 مطلب

وضعیت نیمه‌بحرانی جاده‌ها / شرایط جوی برای سفر مناسب نیست