برچسب: پارچه فروش‌ها
4 مطلب

متر و قیچی تعطیل!

گرانی، تقاضای پارچه را کاهش داد