برچسب:

پارچه فروش‌ها

4 مطلب

متر و قیچی تعطیل!

گرانی، تقاضای پارچه را کاهش داد