برچسب:

پردیس سینمایی

5 مطلب

بیش از ۱۸۰۰ صندلی به ظرفیت سینمایی کشور اضافه شد