برچسب:

پرورش شتر

2 مطلب

کشت خارشتر چقدر توجیه اقتصادی دارد؟

هیچ محدودیتی برای صدور مجوز پرورش شتر نداریم