برچسب:

چادر مشکی

7 مطلب

ایران در تولید چادر مشکی خودکفا شد

بسته حمایتی از تولیدکنندگان چادر مشکی نیازمند تامین مالی

تا 3 سال آینده در تولید چادر مشکی به خودکفایی خواهیم رسید