برچسب:

چاه غیرمجاز

3 مطلب

30 هزار چاه غیرمجاز در تهران

انسداد بیش از ۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور