برچسب:

چیلر

2 مطلب

چیلر و سردخانه صنعتی چیست؟

چیلر با کمپرسور اسکرال یا اسکرو؟