برچسب:

کارگران فصلی

4 مطلب

دولت به کارگران فصلی و روزمزد یارانه دهد

قصه پرغصه کارگران فصلی طارم به سر نمی‌رسد