برچسب: کالاهای احتکاری
2 مطلب

دپوی کالاهای احتکاری، این بار توسط دولت؟

تمام انبارهای کالا قابل شناسایی و رصد است