برچسب:

کاهش بارندگی

3 مطلب

تهران در تابستان 42 ساعت خاموش شد

66 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند