برچسب:

گروه ۲۴

2 مطلب

بروز نشانه‌های اولیه بهبود در اقتصاد جهانی / تاثیر وضعیت دسترسی به واکسن در بهبود اقتصادی کشورها

ایران رئیس دوره ای گروه ۲۴ شد