برچسب: اقتصاد جنسیت
1 مطلب

رهبران زن همه‌گیری کرونا را بهتر از مردان مدیریت می‌کنند؛ اما چگونه؟