برچسب: جبران کارهای جبران‌ناپذیر
1 مطلب

خطای تشدید تعهد یا خطای هزینه‌ غرق‌شدن چیست؟