برچسب: دولت هاشمی
3 مطلب

کارنامه ۸ ساله دولت سازندگی / چه کسی پای نظامیان را به اقتصاد باز کرد؟

واقعیت‌های اقتصادی دولت هاشمی / آیا دولت سازندگی شکاف طبقاتی را بیشتر کرد؟

کارنامه اقتصاد ایران از دولت هاشمی تا روحانی/ کدام دولت بهتر عمل کرد؟