برچسب: رخداد تصادفی
1 مطلب

قانون اعداد کوچک: چرا مردها سروته یک کرباس‌اند؟