برچسب: مالیه رفتاری
1 مطلب

احساسات سرمایه‌گذار: جریان‌ساز اصلی در شرایط نااطمینانی بازار بورس