برچسب: نرخ مشارکت اقتصادی
3 مطلب

چرا زنان ایرانی کار نمی‌کنند؟/ ایران در قعر جدول «شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی»

کار نیست یا ایرانی‌ها دل به کار نمی‌دهند؟

1984: آمریکا. چرا زنان مهندس کامپیوتر نشدند؟