برچسب: نوح هراری
1 مطلب

یووال نوح هراری: درس‌هایی از یک سال کووید /سیاست‌مداران در مقابل کوید شکست خوردند؟