برچسب: پیروزی و شکست
4 مطلب

مسئولیت بیشتر از توانایی ذهنی؛ چگونه ترس از شکست را کنار بگذاریم؟

شکست چگونه می‌تواند به شغل و حرفه شما کمک کند

شکست مقدمه پیروزی است: بزرگ‌ترین اشتباهات استیو جابز

هنر باختن