توسط سازمان امور مالیاتی صورت گرفت:

تعیین ضرایب مالیاتی سال ۹۶

تعیین ضرایب مالیاتی سال ۹۶

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۶ حوزه تهران مشخص شد.

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۶ حوزه تهران مشخص شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،‌ سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز گذشته در نشست خبری از تعدیل ضرایب مالیاتی به نفع تولید خبر داده بود.

براین اساس در کمیسیون مربوطه ضرایب مالیاتی برای عملکرد سال ۹۶ تعیین شده که بدین شرح است.

در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های ۴۱۹۱۶۴/ ۹۶ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶، ۸۷۸۳/ ۱۰/ ۱۰۰/ ۳۹۷ مورخ ۲۸/ ۰۳/ ۱۳۹۷، ۱۲۸۷۲/ ۱/ ۱۰ص مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۶، ۲۴۰۳/ ۳۳ مورخ ۲۷/ ۰۱/ ۱۳۹۷ و ۸۰۵۲/ ۲۰۰/ ص مورخ ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان مراجع مذکور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌ لازم، حسب مقررات مربوط، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ حوزه تهران به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را به شرح پیوست تعیین نمودند.

نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی

۱- ضرایب مالیاتی مندرج در بخش اول این مجموعه شامل تولید واردات. عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌باشد. همچنین ضرایب مالیاتی فعالیت‌های خدماتی نظیر تولید کننده اجرت بگیر، تعمیرکننده، توزیع کننده دلال، حق العملکار و در بخش دوم این مجموعه طبقه‌بندی گردیده‌اند. بدیهی است در مواردی که در بخش اول این مجموعه، صراحتا برای فعالیت‌های خدماتی مذکور قریب مالیاتی خاص تعیین شده باشد. ضریب مالیاتی مذکور ملاک عمل می‌باشد.

۲- در مواردی که هریک از فعالان اقتصادی تولیدکننده و عمده فروش، علاوه بر فعالیت‌های یاد شده نسبت به فروش اقلام مزبور در این مجموعه به صورت خرده‌فروشی اقدام نمایند. جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات این قسمت از فعالیت آنان (به استثناء مواردی که در جدول برای آن ضریب خاص تعیین شده است). از ضرایب مالیاتی خرده‌فروشی اقلام مزبور استفاده شود. مشروط بر اینکه ضرایب مالیاتی خرده‌فروشی از ضرایب مالیاتی فعالیت‌های مذکور حسب مورد کمتر نباشد.

٣- نظر به اینکه ضرایب مندرج در بخش اول این مجموعه صرفا نسبت به مبلغ فروش قابل اعمال می‌باشد، چنانچه در خصوص فعالیت‌های وارد کننده، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، مبلغ فروش مودیان مالیاتی مذکور مشخص نبوده و فقط قیمت خرید و یا قیمت تمام شده کالای وارداتی در اختیار باشد، برای تعیین مبلغ فروش مودیان یاد شده، از فرمول ذیل استفاده گردد.

۱۰۰ * قیمت خرید |(یا قیمت تمام شده کالای وارداتی) = مبلغ فروش

عدد ضریب فروش (یا واردات) – ۱۰۰

۴- در مواردی که از طرف مراجع دولتی ذی‌ربط برای تولید با فروش کالایی، نرخ سود معینی، مشخص شده است و مرائیه رعایت نرخ مذکور توسط مودی طی دوره عملکرد مورد نظر به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد نرخ سود مورد نظر با تشخیص اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، به جای قریب مالیاتی مندرج در جدول قابل اعمال می‌باشد.

۵- درج کد شناسایی فعالیت (کد استاندارد بین‌المللی طبقه بندی صنعتی آیسیک). در مقابل هریک از اقلام و فعالیت‌های مندرج در جدول، صرفا به منظور طبقه‌بندی انواع فعالیت‌ها براساس مشابهت‌های ساختاری آنها و در راستای برنامه‌های مربوط به سیستم‌های مکانیزه فرآیندهای مالیاتی است و تا تکمیل کدهای مذکور جهت تعیین ضریب مربوطه قابل استناد قصی نمی‌باشد.

۶- ضریب مالیاتی تولید انواع کالا به صورت تحویل مواد و قطعات اساسی تولید به تولیدکنندگان اجرت بگیر برای تولید انواع کالا بر اساس قرارداد و در قبال پرداخت اجرت ساخت اعم از نقدی و غیرنقدی» معادل شصت درصد (۶۰%) ضریب تولید کننده آن کالا نسبت به وجوه دریافتی ناشی از فروش می‌باشد.

تذکر: چنانچه عملیات تحویل مواد و تحصیل کالای ساخته شده و نیز تحویل و تحصیل انواع کالا، در قالب یک فعالیت بازرگانی به صورت معاوضه و با تهاتر انجام پذیرد. معاوضه مزبور حرفه کالا از طرف هریک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه (حسب مورد بر اساس هریک از ضرایب مالیاتی تولید کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و یا وارد کننده) نسبت به بهای روز معاوضه آن کالا، مشمول مالیات می‌باشد. همچنین درآمد مشمول مالیات اتفاقی ناشی از معاوضه ( تفاوت بین ارزش عوضین به بهای روز با مد نظر قرار دادن سرک نقدی). مطابق تبصره ماده (۱۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه خواهد شد.

۷- در مواردی که برای کالاهای واسطه‌ای مربوط به هر یک از اقلام کالایی مندرج در بخش اول این مجموعه فریب مالیاتی خاصی تعیین نشده باشد، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در هنگام تعیین ضریب مالیاتی حسب مورد از قریب مالیاتی تولید کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش و واردکننده کالاهای مذکور اتخاذ می‌نمایند.

۸- فریب مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، به نسبت آن بخش از فروش کالا و خدمات ایرانی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های سال ۱۳۹۶ تسلیمی در مهلت مقرر، با کاهش معادل پانزده درصد (%۱۵) ضریب مندرج در این جدول اعمال گردد.

تبصره: مفاد حکم این بند در مواردی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به موجب بخشنامه‌های ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور تمدید می‌گردد. نیز جاری خواهد بود.

مثال: چنانچه ضریب مندرج در جدول شش درصد (%۶) تعیین شده است. به نسبت میزان فروش ایرانی مندرج در اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده، قریب مزبور برای تعیین درآمد مشمول مالیات معادل ۵٫۱% اعمال خواهد شد.

۹- در مواردی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط نیاز به اعمال قریب مالیاتی برای صادرات کالا می‌باشد. از قریب مالیاتی عمده فروش کالای مورد نظر استفاده شود.

۱۰- برای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران موضوع ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۳۲۳۳۶/ ت ۵۲۸۸۲ هـ مورخ ۱۹/ ۰۳/ ۱۳۹۵ و شماره ۱۷۴۲۴/ ت ۵۴۶۲۹ هـ مورخ ۲۰/ ۲۰/ ۱۳۹۷ هیات محترم وزیران استفاده شود.

جزئیات کامل تعیین ضرایب مالیاتی برای عملکرد سال ۹۶ را اینجا دریافت کنید.

 

منبع: فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند