برچسب:

اقشار پردرآمد

2 مطلب

یارانه پردرآمدها حذف شده است؟

ربیعی: حذف اقشار پردرآمد با احتیاط انجام می‌شود