تبدیل ارز
27,631 تومان
دلار / ریال
 • تومان
 • دلار / ریال
 • یورو / ریال
 • پوند / ریال
 • درهم / ریال
 • لیر ترکیه / ریال
 • یوان چین / ریال
تومان
 • تومان
 • دلار / ریال
 • یورو / ریال
 • پوند / ریال
 • درهم / ریال
 • لیر ترکیه / ریال
 • یوان چین / ریال
نرخ تبدیل دلار / ریال به تومان: 27,631
تاریخ بروزرسانی:

جداول تبدیل نرخ ارز

نرخ تبدیل دلار / ریال

ارزهر دلار / ریال
تومان 27558
یورو / ریال 0.881465
پوند / ریال 0.737751
درهم / ریال 3.67304
لیر ترکیه / ریال 13.4491
یوان چین / ریال 6.3388

نرخ تبدیل یورو / ریال

ارزهر یورو / ریال
تومان 31517
دلار / ریال 1.13447
پوند / ریال 0.836942
درهم / ریال 4.16697
لیر ترکیه / ریال 15.2572
یوان چین / ریال 7.19122

نرخ تبدیل پوند / ریال

ارزهر پوند / ریال
تومان 37699
دلار / ریال 1.3555
یورو / ریال 1.19483
درهم / ریال 4.97881
لیر ترکیه / ریال 18.2297
یوان چین / ریال 8.59225

نرخ تبدیل درهم / ریال

ارزهر درهم / ریال
تومان 7560
دلار / ریال 0.272254
یورو / ریال 0.239982
پوند / ریال 0.200851
لیر ترکیه / ریال 3.66146
یوان چین / ریال 1.72576

نرخ تبدیل لیر ترکیه / ریال

ارزهر لیر ترکیه / ریال
تومان 2050
دلار / ریال 0.074355
یورو / ریال 0.065541
پوند / ریال 0.054855
درهم / ریال 0.273107
یوان چین / ریال 0.471319

نرخ تبدیل یوان چین / ریال

ارزهر یوان چین / ریال
تومان 4400
دلار / ریال 0.157758
یورو / ریال 0.139059
پوند / ریال 0.116384
درهم / ریال 0.579453
لیر ترکیه / ریال 2.12165

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال