برچسب:

تعامل

2 مطلب

شورایاران باید برای تعامل با مردم از گفتمان مناسب استفاده کنند

تعامل, درب خروج از اتاق بحران