برچسب:

فرسوده

4 مطلب

بیش از 65 درصد از بیمارستان ها فرسوده اند

نوسازی ۲۰۰۰ اتوبوس فرسوده تهران و البرز