برچسب:

نسدق

3 مطلب

سهام آمریکا به اوج خود رسید

با افزایش سود اپل، بازار سهام جهان تقویت شد