برچسب:

نیروگاه دولتی

2 مطلب

بدهی نیروگاه‌های واگذارشده برای دولت باقی‌ ماند