برچسب: آموزش کودکان
4 مطلب

آیا به کودکان اجازه کار کردن بدهیم یا خیر؟

آموزش در دنیای مدرن، یاد بگیریم که یاد بگیریم

به بهانه روز معلم: رازهای «آموزش» در دهه‌ آینده

چگونه کودکانی توانا داشته باشیم؟