تبدیل ارز
24,329 تومان
دلار / ریال
 • تومان
 • دلار / ریال
 • یورو / ریال
 • پوند / ریال
 • درهم / ریال
 • لیر ترکیه / ریال
 • یوان چین / ریال
 • BTC
 • ETH
 • XRP
 • BCH
 • XLM
 • EOS
 • LTC
 • ADA
تومان
 • تومان
 • دلار / ریال
 • یورو / ریال
 • پوند / ریال
 • درهم / ریال
 • لیر ترکیه / ریال
 • یوان چین / ریال
 • BTC
 • ETH
 • XRP
 • BCH
 • XLM
 • EOS
 • LTC
 • ADA
نرخ تبدیل دلار / ریال به تومان: 24,329
تاریخ بروزرسانی:

جداول تبدیل نرخ ارز

نرخ تبدیل دلار / ریال

ارزهر دلار / ریال
تومان 24321
یورو / ریال 0.842993
پوند / ریال 0.722205
درهم / ریال 3.67296
لیر ترکیه / ریال 7.65657
یوان چین / ریال 6.5238

نرخ تبدیل یورو / ریال

ارزهر یورو / ریال
تومان 29291
دلار / ریال 1.18696
پوند / ریال 0.858091
درهم / ریال 4.35967
لیر ترکیه / ریال 9.09319
یوان چین / ریال 7.74375

نرخ تبدیل پوند / ریال

ارزهر پوند / ریال
تومان 34751
دلار / ریال 1.38436
یورو / ریال 1.1663
درهم / ریال 5.0847
لیر ترکیه / ریال 10.6054
یوان چین / ریال 9.03156

نرخ تبدیل درهم / ریال

ارزهر درهم / ریال
تومان 6865
دلار / ریال 0.27226
یورو / ریال 0.2293
پوند / ریال 0.196624
لیر ترکیه / ریال 2.08608
یوان چین / ریال 1.77633

نرخ تبدیل لیر ترکیه / ریال

ارزهر لیر ترکیه / ریال
تومان 3240
دلار / ریال 0.130455
یورو / ریال 0.109899
پوند / ریال 0.094192
درهم / ریال 0.479157
یوان چین / ریال 0.851064

نرخ تبدیل یوان چین / ریال

ارزهر یوان چین / ریال
تومان 3830
دلار / ریال 0.153285
یورو / ریال 0.129128
پوند / ریال 0.110715
درهم / ریال 0.563009
لیر ترکیه / ریال 1.17422

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال