ذخیره 100 هزار میلیاردی نهادهای مالی ایران در خارج از ایران

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است. ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ايران به بيش از 118 هزار ميليارد تومان رسيده که اين رقم بالاترين ميزان در سال‌هاي اخير است. در سال‌هاي گذشته به دليل برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد و بانک‌هاي

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران به بیشترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است.

ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ايران به بيش از 118 هزار ميليارد تومان رسيده که اين رقم بالاترين ميزان در سال‌هاي اخير است. در سال‌هاي گذشته به دليل برخي محدوديت‌هاي بين‌المللي براي اقتصاد و بانک‌هاي ايراني نقل‌و‌انتقال پول از سوي نهادهاي مالي ايران به سختي انجام شده است. شايد به همين دليل هم بوده که دارايي‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي ايراني در کشورهاي ديگر به بيشترين ميزان خود در سال‌هاي اخير رسيده است. البته اين موضوع تنها شايد بخشي از علت اين رشد باشد و اين نهادهاي مالي با انگيزه‌هاي ديگري نيز دست به اين اقدام زده باشند.

از سوي ديگر به دليل سهم بيش از 78 درصدي بانک مرکزي از اين دارايي‌ها مي‌توان گفت که بيشترين سهم اين دارايي‌هاي خارجي پشتوانه‌هاي ارزي بانک مرکزي است.

در پايان سال گذشته از مجموع 98.7 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي و موسسات اعتباري غيربانکي بيش از 76.9 هزار ميليارد تومان متعلق به بانک مرکزي، 13 هزار ميليارد تومان متعلق به بانک‌ها و 8.8 هزار ميليارد تومان نيز متعلق به موسسات اعتباري غيربانکي است.

در واقع از کل دارايي‌هاي خارجي کشور 78 درصد براي بانک مرکزي، 13 درصد براي ساير بانک‌هاي کشور و 9 درصد نيز براي موسسات اعتباري غيربانکي است.

اين در حالي است که در سال 90 سهم بانک مرکزي و ساير بانک‌ها کمتر از اين ميزان و سهم موسسات اعتباري بيشتر بود. در سال 90 از کل دارايي‌هاي خارجي کشور 77 درصد متعلق به بانک مرکزي، 9 درصد متعلق به ساير بانک‌ها و 14 درصد نيز متعلق به موسسات اعتباري غيربانکي بود.

در آن سال از 96.9 هزار ميليارد تومان دارايي خارجي کشور 74.8 هزار ميليارد تومان براي بانک مرکزي، 8.8 هزار ميليارد تومان براي ساير بانک‌ها و 13.3 هزار ميليارد تومان ديگر هم براي موسسات اعتباري غيربانکي بود.

بر اساس اين آمارها به نظر مي‌رسد معمولا سه چهارم از کل دارايي‌هاي خارجي کشور مربوط به پشتوانه ارزي کشور يعني دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است و يک چهارم ديگر مربوط به دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي است.

ـ شکل سهم درصدي بخش‌هاي مختلف از دارايي‌هاي خارجي

 

  

افزايش 20 هزار ميلياردي داراييها در سه ماه

در آمار جديد بانک مرکزي نيز هرچند به رقم کل دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي اشاره شده اما هنوز سهم هرکدام از بخش‌ها در بهار امسال اعلام نشده است. بر اين اساس ميزان کل دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي و موسسات اعتباري غيربانکي در بهار امسال 118 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.

اين رقم افزايش 20 هزار ميليارد توماني ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي و موسسات اعتباري غيربانکي ايران در سه ماهه نخست امسال را نشان مي‌دهد. چرا که در اسفند ماه سال گذشته اين رقم 98 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود.

علاوه بر اين افزايش در سه ماهه نخست امسال، مقايسه اين ميزان در بهار امسال با بهار سال گذشته نيز نشان مي‌دهد که ميزان دارايي‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 25 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

آن طور که بانک مرکزي اعلام کرده است ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در خرداد ماه سال گذشته 93 هزار ميليارد تومان بود که در اسفند ماه سال گذشته به 98 هزار ميليارد تومان و در بهار امسال هم به 118 هزار ميليارد تومان رسيد.

اين در حالي است که پيش از اين، روند اين شاخص اين طور نبود. در خرداد ماه سال گذشته ميزان دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در مقايسه با بهار و اسفند ماه سال قبل از آن روندي کاهشي داشت. بر اين اساس ميزان دارايي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در خرداد ماه سال 1390 بيش از 97 هزار ميليارد تومان بود که در پايان سال 1390 به 96 هزار ميليارد تومان کاهش يافت و در بهار سال 1391 نيز افتي ديگر داشت و به 93 هزار ميليارد تومان رسيد.

 

ـ جدول دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي

 

زمان

خرداد ماه 1390

اسفندماه 1390

خردادماه1391

اسفندماه1391

خردادماه1392

ميزان دارايي خارجي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي(هزارميليارد تومان)

97

96.9

93

98.7

118.5

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند