لیره ترکیه پول کشورهای ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی است. یکای زیرین لیره کروش است.

هر صد کروش برابر است با یک لیر ترکیه

در سال ۲۰۰۵ چهار صفر از لیر ترکیه حذف شد.