کاهش 20 درصدی شاخص بهای کالاهای صادراتی/ دستمزد کارگران ساختمانی 26 درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص کالاهای صادراتی و شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در پایان بهمن ماه 92 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100=1390) در بهمن ماه 1392 به عدد 184.3 رسید که در مقایسه با ماه

بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص کالاهای صادراتی و شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در پایان بهمن ماه 92 را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100=1390) در بهمن ماه 1392 به عدد 184.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 0.4 درصد و 22.8 درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولید کننده در ایران (100=1383) در بهمن ماه 1392 به عدد 9/505 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.4 درصد و 18.1 درصد افزایش یافته است.

در این ماه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران (100=1383) به عدد 561.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل 0.3 درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 20.4 درصد کاهش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران (100=1390) در بهمن ماه 1392 به عدد 173.3 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.5 درصد و 22.8 درصد افزایش یافته است.

* 11 ماه اول سال 1392

متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (100-1390) در یازده ماه اول سال 1392 به عدد 174.9 بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1391 معادل 36.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای تولید کننده در ایران (100-1383) در 11 ماه اول سال 1392 به عدد 482.5 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 33.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص‌ بهای کالاهای صادراتی در ایران (100=1383) در یازده ماه اول سال 1392 به عدد 613.5 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال 1391 معادل 45.6 درصد  افزایش داشته است.

میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران (100=1390) در 11 ماه اول سال 1392 به عدد 164.4 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 33.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

* افزایش 26.3 درصدی شاخص دستمزد کارگران ساختمانی

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در بهمن ماه 1392 به عدد 195.1 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.9 درصد و 26.3 درصد افزایش داشته است.

در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 185.5 و 201.3 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 0.6 درصد و 0.7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1391 به ترتیب 26.3 درصد و 23.0 درصد افزایش داشته است.

*11 ماه اول سال 1392

متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در یازده ماه اول سال 1392 به عدد 181.5 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. در 11 ماه اول سال 1392 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 172.2 و 189.6 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1391 به ترتیب 33.9 درصد و 33.6 درصد افزایش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند