جامعه

کاری جز رفع دغدغه مردم نداریم

استاندار گلستان برکنار شد

دولت خسارت ناشی از سیل را جبران می‌کند

۳۰۰ میلیارد ریال دیگر به گلستان اختصاص یافت

کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به امداد مردم وظیفه‌ای مهم است

اسحاق جهانگیری وارد گرگان شد

راه مبارزه با آمریکا منحصر در صدور قطعنامه نیست

دولت تمهیداتی برای جبران خسارت ناشی از سیل اتخاذ کرده است