برچسب:

ارز 4200 تومانی

160 مطلب

نظارت جدی بر واحدهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی

واکنش دادستان به خریداران عمده سکه

تزریق ارز به بازار تقویت شود

تولید خودرو ممکن است دچار مشکل شود

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو منطقی نیست

قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد

  1. 1
  2. 8
  3. 9
  4. 10
  5. 11